globėjas

globėjas
globė́jas (-is), -a smob. (1) J 1. kas globoja, rūpinasi, padeda: Neužmiršo savo motinos ir nepaliko jos be globėjo M.Valanč. 2. asmuo, kuriam įstatymais pavesta kitų globa: Globėjas teisiniuose aktuose globojamąjį pakeičia . 3. psn. kuratorius (mokslo): Išsiunčiau prašymą savo globėjui J.Jabl. \ globėjas; priglobėjas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • globėjas — globėjas, globėja dkt. Globėjais gãli būti ãsmenys, suláukę pilnametỹstės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • vaiko globėjas (rūpintojas) — statusas Aprobuotas sritis vaikų ir jaunimo socialinė apsauga apibrėžtis Nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantis veiksnus fizinis asmuo arba šeimyna, socialinės globos įstaiga ar kitas viešasis juridinis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka paskirti… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • gyvūnų globėjas — statusas Aprobuotas sritis gyvūnų gerovė apibrėžtis Asmuo, atitinkantis teisės aktų nustatytus reikalavimus ir užsiimantis bepriežiūrių ir bešeimininkių gyvūnų globa ir (ar) laikinąja gyvūnų globa. nuoroda http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • užveizdėtojas — ( is; Q247, D.Pošk, N, us), a smob. (1) Rtr, NdŽ 1. N, Rtr, NdŽ, KŽ prižiūrėtojas, tvarkytojas: Iždo, skarbo ažuveizdėtojas SD1128. Ažuveizdėtojas bažnyčios SD421. Ažuveizdėtojas sūdų sidabrinių skomios SD112. Ažuveizdėtojas namudarystės pilies,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patronas — 1 pãtronas sm. (1), patrõnas (2) Dk, KII105 1. TrpŽ istor. senovės Romoje – iš vergijos paleistųjų žmonių globėjas. 2. globėjas, užtarėjas: Naudinga bus turėt angelus ... už patronus ir apgynėjus DP523. 3. gynėjas, advokatas: Teisiami… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priglobėjas — priglobėjas, a smob. (1) žr. globėjas 1: Didžiausi davatkų priglobėjai V.Kudir. globėjas; priglobėjas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • clientelism — klientelizmas statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, grindžiama asimetrinio valdžios galių paskirstymo ir… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • klientelizmas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Politinės sistemos institucinės funkcinės sandaros, visuomenės interesų atstovavimo ir viešosios politikos sprendimų priėmimo sistema, grindžiama asimetrinio valdžios galių paskirstymo ir asmeninio pavaldumo… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • Святой Казимир — Kazimierz Св. Казимир. Неизвестный художник, около 1520. Литовский художественный музей Рождение …   Википедия

  • apiekūnas — ×apiekū̃nas, ė (brus. aпeкyн, l. opiekun) smob. (2) K globėjas: Kai tėvai mirė, vaikam paskyrė apiekūnùs Nmn. Aš taũ, vaikeli, pasimsiu in saũ až apiekū̃ną Lkm …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”